Посадові обов'язки економіста. Функціональні обов'язки економіста

Вступаючи до вузу на економічний факультет, студенти часто навіть не здогадуються, що входить в посадові обов'язки економіста і з чим доведеться зіткнутися молодому спеціалісту на підприємстві. Перелік функціональних обов'язків таких працівників визначається спеціальними інструкціями. Вони розробляються для фахівців організацій і підприємств згідно зі штатним розкладом. Функціональні обов'язки економіста повинні враховувати не тільки його основні функції та обов'язки, а й права, відповідальність фахівця, конкретні завдання та інше.

Обов'язки економіста

До слова сказати, економісти бувають різні. Це фахівці з праці, збуту, штатним розкладом, заробітної плати, працівники планових відділів та інші. І якщо базові знання для всіх видів економічних професій практично однакові, то завдання та обов'язки економіста істотно відрізняються в залежності від роду його діяльності.

Головний економіст підприємства

Керівництво та організацію роботи підприємства виконує головний економіст, обов'язки і завдання якого полягають у підвищенні ефективності, продуктивності та рентабельності виробництва. Головний спеціаліст зобов'язаний піклуватися про заходи щодо зниження собівартості продукції, про підвищення її якості. Він організовує роботу, що стосується складання бізнес-планів, ведення економічної діяльності, удосконалення системи управління, і управляє підлеглими йому економічними підрозділами. В обов'язки економіста вищого рангу входить робота з удосконалення планування показників економічної роботи. Також у його віданні - розробка економічних нормативів на різні види робіт економічної діяльності. Основні обов'язки економіста на підприємстві зводяться до вміння організувати роботу, забезпечити виконання та суворе дотримання поставлених завдань.

Економіст посадові обов'язки

База знань головного економіста

Щоб успішно здійснювати свою роботу, головному економісту необхідно досконально знати постанови, методичні та нормативні документи, які дозволяють регулювати порядок керуючої діяльності на підприємстві. Він повинен добре знати структуру компанії, виробничі потужності, технологічні основи виробництва продукції, що виготовляється. До того ж головний спеціаліст повинен вміти здійснювати організацію економічної роботи підприємства.

Економіст

робота економіста обов'язки

В обов'язки економіста входить виконання робіт, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, його рентабельності, якості продукції, що випускається, а також на освоєння інших видів продукції. Економіст здійснює підготовку розрахункових даних, що використовуються для складання фінансової і господарської звітності, комерційної діяльності фірми. У його функціональні обов'язки входить аналіз господарської діяльності як цілого підприємства, так і його окремих підрозділів.

Використання внутрішніх резервів підприємства, контролювання виконання планових завдань, складання договорів і виконання договірних зобов'язань - за все це відповідає економіст. Посадові обов'язки фахівця цієї ланки включають його участь в маркетингових дослідженнях, вміння спрогнозувати подальший розвиток організації, формування економічних завдань, спрямованих на удосконалення діяльності підприємства.

База знань економістаЕкономіст повинен знати такі види документації:

- правила складання бізнес-планів, перспективних і річних планів та звітів;

- повинен вміти вести планово-облікову документацію;

- вміти складати фінансову звітність;

- проводити аналіз господарської діяльності, знати трудове законодавство.

Бухгалтер-економіст, або економіст з бухгалтерського обліку

Усьому, що стосується оборотних і необоротних активів, кошторисів, розрахунків, доходів і витрат, власного капіталу та іншого, завідує бухгалтер-економіст. Обов'язки цього фахівця полягають в повному і достовірному відображенні інформації з бухгалтерського обліку. При узгодженні з директором підприємства бухгалтер-економіст веде документи за перерахунком коштів за платежами, за розрахунками з кредиторами, передає відповідні папери в банківські установи. Спеціаліст цього рівня бере участь в інвентаризації активів, оформленні документів по відшкодуванню втрат, крадіжок або псування активів підприємства. При цьому в обов'язки економіста входить підготовка документів для фінансової звітності, реєстрів та інших документів, які базуються на даних бухгалтерського обліку.

бухгалтер економіст обов'язки

База знань бухгалтера-економіста

Для успішної роботи в сфері бухгалтерського обліку економісту необхідно добре орієнтуватися в методичних і нормативних матеріалах з організації, в правилах ведення і складання фінансової звітності, в системі регістрів бухгалтерського обліку. Крім цього, фахівець повинен знати і вміти застосовувати на практиці правила документообігу, обробки облікової інформації в організації або на підприємстві. Також йому потрібні знання по складанню планів розрахунків бухгалтерського обліку активів, господарських операцій, обов'язків і капіталу.

Економіст-демограф

Економіст, посадові обов'язки якого полягають у розробці програм розвитку демографічних планів, соціального розвитку, поліпшення рівня народного добробуту, називається економістом-демографом. Фахівці цієї професії займаються складанням прогнозів структури населення, його чисельності і трудових ресурсів. Економіст бере участь у розробці економічних і соціальних планів розвитку, забезпечує вирішення демографічних проблем, обгрунтовує важливість і доцільність заходів щодо формування трудових ресурсів. Він готує необхідні матеріали і документи про стан і тенденції демографічного розвитку регіону.Економіст з праці

Робота з поліпшення умов і організації праці, форми і система зарплати, питання матеріальної стимуляції працівників - цими та багатьма іншими справами займається економіст з праці. Обов'язки його полягають у розробці перспективних проектів по праці, складанні штатного розкладу, розрахунку заробітної плати у всій організації та окремих її підрозділах. Він розраховує і планує чисельність працюючого персоналу, фонди заробітної плати, заходи з підготовки кваліфікованих кадрів. До прямих обов'язків економіста з праці відносять вивчення ефективності використання певних систем і форм розрахунку зарплати працівників, механізму розподілу коштів з фонду матеріального заохочення, а також участь у заходах, що стосуються підвищення якості праці, що випускається, скорочення витрат на виробництво.

обов'язки економіста на підприємстві

Складання штатного розкладу, схем розрахунку посадових окладів і фондів заробітної плати за встановленою нормативної документації, контроль над дотриманням штатних дисциплін та багато іншого виконує економіст з праці. Обов'язки його складаються і в розробці схем і положень з преміювання працівників, умов матеріальної стимуляції співробітників організації до праці, суміщенням посад, професій. Спеціаліст цього рангу визначає розмір преміальних винагород, доплат, надбавок. Він також веде облік і аналіз показників з праці та заробітної плати, становить відповідну звітність.

Економіст з планування (економіст планового відділу)

Обов'язки економіста планового відділу полягають у здійсненні роботи з економічного планування на підприємстві, в організації, фірмі. Ця робота спрямована на організацію раціональної господарсько-економічної діяльності, виявлення пропорцій розвитку підприємства, виходячи з потреб ринку. Підготовка вихідних даних для складання перспективних і готових планів, розробки програм виробничої діяльності, соціального розвитку виробництва-розробка окремих розділів плану підприємства, що враховує прогнозовані і маркетингові дані, - все це робота економіста. Обов'язки спеціаліста планового відділу включають в себе складання калькуляції собівартості товарної продукції, розробку проектних оптових і роздрібних цін на товар, тарифів на послуги або роботи. При цьому необхідно враховувати кон'юнктуру ринку. Економісти з планування беруть активну участь у розробці заходів, пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності продукції, що випускається, збільшенням прибутку, усуненням витрат і невиробничих витрат.

обазянності економіста планового відділу

У функціональні обов'язки фахівців цієї ланки входить розробка комплексного економічного аналізу всіх показників господарської діяльності підприємства в цілому і його окремих структурних підрозділів. Крім того, економісти з планування проводять контроль над виконанням планових завдань та їх узагальнений облік по підприємству, готують періодичну звітність про виконану роботу.

Економіст з фінансової роботи

Фінансові плани та звіти - це робота економіста, обов'язки якого полягають у веденні фінансової звітності та здійсненні фінансової роботи підприємства. Виходячи з економічних і технічних показників виробничого плану організації, економісти фінансових відділів розробляють перспективні і готові плани, прогнози надходження коштів на рахунки підприємства або фірми. Вони визначають кількісне співвідношення доходів і витрат, розміри грошових надходжень і відрахувань по організації. Економіст з фінансової роботи готує плани виробництва, розробляє заходи щодо реалізації готової продукції, планування прибутку, капіталовкладень і податків на прибуток.

функціональні обов'язки економіста

Забезпечення оперативного фінансування та виконання розрахункових та платіжних зобов'язань також входить до функціональних обов'язків економіста з фінансової роботи. Спеціаліст цього рангу готує звітну документацію, банківські документи по всіх видах платежів, веде листування за рекламаційними актами постачальників, послуги яких не були сплачені в установлені договорами терміни. Спеціаліст з фінансів аналізує виконання кошторисів, їх розрахунок, складає бухгалтерську звітність, проводить оперативний аналіз фінансової роботи організації. Вдосконалює методи використання оборотних активів, коштів з державного бюджету та інш.

База знань економістів з праці, фінансовій роботі і планового відділу

Економісти вищеперелічених підрозділів мають спільну базу знань. Вони повинні знати постанови, накази і розпорядження, нормативну документацію, що дозволяє здійснювати фінансово-економічну діяльність на підприємстві. Повинні вміти складати перспективні і річні плани і звіти, вести необхідні розрахунки. Фахівці вищеперелічених структурних підрозділів повинні знати методики і правила розрахунку нормативів на запаси готової продукції, умови їх поставки, збереження і транспортування, а також економіку, організацію виробництва, управління та праці.

Економіст по збуту

Економіст по збуту веде справи з організації збуту продукції організації відповідно до замовлень і укладених договорів. Забезпечує поставку продукції споживачам у встановлені договорами терміни. В обов'язки економіста в бюджетній організації входить збут продукції, що випускається за бюджетними договорами. Економіст по збуту складає річну, квартальну та щомісячну звітність з планування та реалізації продукції, що випускається. Він виконує роботу по складанню договорів на поставку товару. Приймає і веде облік заявок на поставку, специфікацій і нарядів, перевіряє обсяги та найменування замовленої продукції. Веде контроль відвантаження, транспортування, збуту та збереження товару підприємства.

База знань економіста по збуту

Для успішного здійснення збутової діяльності економіст повинен знати:

- перспективи розвитку ринку збуту;

- методики розрахунків нормативних документів готової продукції;

- умови постачання, транспортування і збереження продукції, що випускається;

- порядок оформлення документів по збутової діяльності;

- методи обліку та складання планів та звітів;

- порядок і правила підготовки відповідних листів на претензії споживача.

Можливо, надана інформація допоможе студентам економічних вузів визначитися зі своєю майбутньою спеціалізацією і вибрати професію за смаком.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!