Аналіз руху грошових коштів підприємства

У процесі діяльності кожне виробниче підприємство контактує з різними компаніями і приватними особами, збільшуючи коло партнерів за рахунок розрахунків, здійснюваних у грошовій формі. Гроші, що володіють найвищою ліквідністю (активи), здатні забезпечити виконання будь-яких зобов'язань. Вони відносяться до найбільш важливої категорії засобів, що беруть участь в обороті. Їх наявність у необхідних обсягах забезпечить процвітання і стабільну стійкість компанії, подальше успішне існування, а також збільшить ступінь її невразливості. Грамотний фінансовий аналіз руху грошових коштів - запорука ефективного управління активами компанії.

аналіз руху грошових коштів

Гроші - основа благополуччя

Фінанси у формі готівкових коштів знаходяться в касі, зберігаються на банківських рахунках - розрахункових, поточних, спеціальних рахунках цільового спрямування, особливих, а також присутні у вигляді акредитивів, депозитів та інвестицій в акції. Гроші потрібні для здійснення поточних господарських операцій, здійснення планових і непередбачених платежів, чого часто вимагає успішне ведення бізнесу.

Необхідність проведення аналітичної роботи

Грошові кошти в сумі, яка забезпечує фінансову стійкість добре керованого підприємству, є по суті страховим запасом, призначеним для успішного покриття виникає час від часу незбалансованості фінансових потоків. І розмір цієї суми повинен бути таким, щоб вистачило для здійснення всіх необхідних першочергових платежів. Для отримання вірного уявлення про динаміку руху фінансів організації, оцінки збалансованості надходжень і виплат, а також синхронізації обсягу отриманого прибутку зі станом фінансів слід провести аналіз руху грошових коштів.

методи аналізу руху грошових коштів

Головні цілі

У ході аналізу фінансова інформація компанії проходить аналітичну обробку в частині:

 • порівняння результатів діяльності підприємства з даними за аналогічні минулі періоди;
 • визначення впливу різних факторів на результат роботи компанії;
 • встановлення недоліків у діяльності фірми, невикористаних можливостей, розкриття резервів і перспектив розвитку.

При обробці результатів аналітичної роботи обгрунтовуються і приймаються рішення щодо оптимізації функціонування компанії в цілому та усунення окремих негативних ситуацій. Від добре поставленого обліку та правильної аналітичної оцінки досягається об'єктивне сприйняття інформації про фінансове становище компанії, її перспективи та платоспроможності.

Аналіз руху грошових коштів і грамотне управління фінансовими потоками включають розрахунок їх оборотності, аналіз структури і прогнозування динаміки, визначення необхідного оптимального рівня фінансів, а також розробку і складання платіжних бюджетів компанії. Для забезпечення ефективності управління коштами слід правильно класифікувати грошові потоки.аналіз руху грошових коштів підприємства

Класифікація

Аналіз руху грошових коштів підприємства передбачає угруповання фінансових потоків за кількома напрямками:

 • масштабність процесу охоплення - за окремими операціями, підрозділам і компанії в цілому;
 • види діяльності;
 • спрямованість руху - позитивна і негативна;
 • метод обчислення об'єму потоку - валовий або чистий;
 • рівень достатності обсягу - надлишок або дефіцит;
 • часова оцінка - справжній чи майбутній потік;
 • безперервність формування - регулярний або дискретний потік.

Основні завдання аналізу

Грамотний аналіз руху грошових коштів необхідний для забезпечення:

 • оперативного постійного контролю збереження готівки в касі компанії;
 • здійснення контролю використання коштів за цільовим призначенням;
 • контролювання заборгованості та своєчасних розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • якісного аналізу поточної та абсолютної ліквідності компанії.

Де брати дані для аналізу?

Основною базою відомостей для аналітичної роботи взаємозв'язку динаміки фінансових потоків і оборотного капіталу служать:

 • основна бухгалтерська форма БО-1 - баланс;


 • звіт про прибутки і збитки - форма № 2;
 • звіт про рух грошових коштів - форма № 4.

Баланс знайомить аналітика із загальним станом і наявністю фінансових коштів. У звіті за формою № 4 відображаються суми надходження, вибуття та зміни структури фінансів з різних видів діяльності протягом звітного періоду.

аналіз обліку руху грошових коштів

Методи аналізу руху грошових коштів

В економіці використовуються прямий і непрямий методи. Прямий ґрунтується на інформації про величину грошових коштів, що надійшли за певний період, виручці і проведені витрати. Іншими словами, проводиться обчислення надходжень від операційної діяльності, реалізації послуг і продукції, одержаних авансів та інших доходів, а також обчислення їх вибуття - витрат на оплату рахунків, кредиторської заборгованості, повернення позик та ін.

Непрямий аналіз руху грошових коштів проводиться, виходячи з даних про отриманий фінансовому результаті в аналізованому періоді, і полягає в ідентифікації регулярності і величини фінансових потоків в динаміці, а також у визначенні кінцевих підсумків. Обидва ці методи застосовуються в сукупності, відображаючи фактичний стан фінансів у взаємозв'язку з іншими показниками роботи компанії.

Прямий аналіз руху грошових коштів організації

Цей метод передбачає розрахунок величини доходів від видів діяльності. Звіт форми № 4, службовець інформаційною базою даних, побудований на поділі грошових потоків від діяльності:

 • поточної або операційної, визначальною величину виручки від продажів товарів і послуг, отриманих кредитів, авансів і дохід після зменшення на суму понесених витрат від цієї діяльності;
 • інвестиційної, що фіксує динаміку фінансів, спрямованих на придбання, реалізацію або технічне переозброєння основних фондів, а також купівлю нематеріальних активів;
 • фінансової, спрямованої на отримання позик різної терміновості, погашення заборгованості перед кредитними установами, виплату дивідендів, здійснення фінансових вкладень.

Прямий аналіз руху грошових коштів підприємства базується на основних фінансових показниках 4-й звітної форми і традиційно дає можливість контролювати їх величину, а також визначати рівень платоспроможності компанії.

приклад аналізу руху грошових коштів

Непрямий метод

Цей спосіб дозволяє розрахувати показники, що характеризують обсяг чистого фінансового потоку, і ступінь взаємозв'язку між ними і отриманим прибутком. В основі лежить методика проведення перерахунку отриманого фінансового результату з коригуваннями до розміру чистого прибутку. Використання цього методу неприйнятно при аналізі потоків від інвестиційної та фінансової діяльності. У такому випадку застосуємо виключно прямий метод.

Невідповідність суми грошових активів розміром фінансового результату обумовлено тим, що формування прибутку відбувається за принципом нарахування, а динаміка грошових коштів вимірюється касовим методом.

До того ж окремі доходи і витрати формуються, не впливаючи на суму прибутку і структуру фінансів. Наприклад, нарахування амортизації зачіпає формування прибутки, не зменшуючи обсяг грошових коштів, а платежі дебіторам у звітному періоді, навпаки, збільшують розмір грошових активів, не відбиваючись на фінансовому результаті компанії.

Використовуючи непрямий аналіз руху грошових коштів, проводять необхідні коректування, пов'язані:

 • з тимчасовими неспівпаданнями у відображенні доходів і витрат в обліку припливів і відтоків коштів;
 • з операціями, які не впливають на розрахунок чистого прибутку, але викликають зміни динаміки грошових коштів;
 • з операціями, що впливають на розрахунок прибутку, але не змінюють розмір фінансів.

Відправною точкою при непрямому методі аналізу динаміки грошей є чистий прибуток, розмір якої представлений у звіті форми № 2. Потім коригуються суми (зменшується чи збільшується показник прибутку), не пов'язані з рухом фінансових потоків. Для впорядкування порівняльних даних за аналізований період застосовують наступну систему: оборот активного рахунку відзначається знаком «мінус», а його зниження - знаком «плюс» і, навпаки, оборот пасивного рахунку - зі знаком «плюс», його зниження - зі знаком «мінус» .

непрямий аналіз руху грошових коштів

Приклад аналізу руху грошових коштів

Проаналізуємо динаміку фінансів компанії на основі даних агрегованого балансу. Нижче в таблиці представлені подібні дані в тис. Руб.

Активна початок періодуна кінець періодуПасивна початок періодуна кінець періоду
Основні фонди36003000Статутний капітал25003010
Запаси21302910Нерозподілений прибуток34504033
Готова продукція230540Кредити банку650530
Розрахунки з дебіторами10901450Кредиторська заборгованість546820
Грошові кошти96493
Баланс71468393Баланс71468393

При проведенні аналізу використовувалися додаткові відомості: амортизація основних фондів - 350 тис. Руб., Виручка від їх продажу - 300 тис. Руб. і їх залишкова вартість - 250 тис. руб.

Нижче наведено аналіз звіту руху грошових коштів в тис. Руб.

ПоказникПрихідВитрата
Сальдо на початок96
Розмір чистого прибутку583
Знос ОС350
Збільшення запасів780
Збільшення залишків готової продукції310
Зростання дебіторської заборгованості360
Зростання кредиторської заборгованості274
Зниження кредитного навантаження120
Разом з поточної діяльності12071570
Чистий грошовий потік від поточної діяльності-363
Інвестиційна діяльність250
Фінансова діяльність510
Чистий грошовий потік компанії597
Сальдо на кінець року493

Використовуючи методи аналізу руху грошових коштів, економіст робить висновок про стан фінансів компанії. Представлений приклад показав зниження чистого грошового потоку компанії в зіставленні з даними минулого року, з чого можна зробити висновок, що значна частка прибутку була спрямована на капіталізацію активів. У майбутньому це повинно забезпечити зростання чистих фінансових потоків по поточної діяльності.аналіз звіту руху грошових коштів

Для чого проводиться аналіз

Проведення аналітичної роботи обумовлено необхідністю ефективного управління фінансами, яке полягає в:

 • підвищенні рентабельності як основного показника фінансового здоров'я компанії;
 • зростанні темпів розвитку фірми і її фінансової стійкості;
 • стабілізації ритмічності виробничого процесу, що виключає збої в здійсненні платежів;
 • скороченні потреби компанії у використанні позикового капіталу;
 • раціональному і економному використанні внутрішніх фінансових ресурсів;
 • підвищенні швидкості обороту капіталу для забезпечення зростання генерованого прибутку;
 • зниженні ризику виникнення неплатоспроможності компанії.

Аналіз обліку руху грошових коштів і активні методи управління фінансами дають можливість підприємству отримувати додатковий прибуток, безпосередньо генерируемую його грошовими активами, т. Е. Ефективно використовувати вільний залишок фінансових коштів в накопичуваних інвестиційних ресурсах.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!