Розрахунок і значення показника фондовіддача, формула розрахунку

Основні фонди

Для виробничих підприємств найбільш важливим фактором при аналізі фінансово-економічної діяльності є оцінка віддачі вкладених інвестицій. Основні фонди організації є необоротні активи, т. е. кошти, вкладені в їх покупку, будуть повертатися поетапно, протягом декількох циклів виробництва. Відповідно, чим вони ефективніше використовуються, тим швидше підприємство повертає вкладені власні або позикові фінансові ресурси. Засновники, кредитні організації, власники при оцінці діяльності підприємства розглядають показники, що характеризують основні фонди. До них відносять фондовіддачу, фондорентабельность, фондоозброєність і фондомісткість.

Фондовіддача, формула

Характеристика коефіцієнта фондовіддачі

Для розрахунку коефіцієнта «фондовіддача» формула застосовується єдина, розрахункові значення математичних складових можуть коригуватися в залежності від цілей розрахунку показника. Основним правилом для коректного аналізу окупності інвестицій є відстеження динаміки отриманого значення. Для порівняння може застосовуватися базисна величина, взята за єдиний позитивний рівень для конкретного підприємства, або зіставляються показники поточного календарного періоду з попереднім. Також обов'язковою умовою об'єктивності отриманого коефіцієнта є застосовуються при розрахунку одиниці ізмеренія- вони не повинні змінюватися в зіставляються періодах (найчастіше це тисячі руб.). Порядок розрахунку показника «фондовіддача» - формула обчислення даного коефіцієнта - передбачає, що він відноситься до значень, що характеризує оборотність необоротних активів. Аналогічним чином розраховується швидкість відновлення, товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, МШП, інших видів активів, що беруть участь у виробничому процесі.

Фактори, що впливають на фондовіддачуНа значення коефіцієнта, який позначає рівень оборотності ОПФ, робить істотний вплив ряд факторів:

 1. Обсяг продукції, реалізованої в певному періоді (в деяких випадках враховується показник виробленої, випущеної продукції).
 2. Продуктивність основний активної частини обладнання.
 3. Зменшення часу простоїв, скорочених робочих змін, днів.
 4. Рівень технічної досконалості устаткування і машин.
 5. Структура ОПФ.
 6. Рівень завантаженості устаткування.


 7. Підвищення продуктивності праці і необоротних активів.

фондовіддача формула розрахунку

Формула розрахунку фондовіддачі

Коефіцієнт розраховується як відношення випущеної, виробленої (реалізованої) продукції підприємства до вартості ОПФ, в результаті виходить показник, якій позначає, скільки продукції вироблено (продано) на одиницю вкладених в ОФ засобів. Давайте розглянемо узагальнений розрахунок показника «фондовіддача». Формула розрахунку має такий вигляд: Фо = Впр / Соф, де Фо - загальна фондоотдача- Впр - випущена продукція за вибраний період-Соф - вартість основних виробничих фондів. Даний варіант розрахунку застосовується для отримання узагальненого показника, який необхідно розраховувати по всіх виробничих підрозділах, в іншому випадку доведеться конкретизувати елементи чисельника і знаменника.

формула фондовіддачі

Коригування знаменника

Формула фондовіддачі в знаменнику містить таке значення, як вартість основних засобів. Для отримання коректного показника значення чисельника і знаменника повинні відображати фактичні розрахункові дані. Вартість основних засобів можна розрахувати наступним чином: ОСср = ОСН + ОСк / 2, т. Е. Балансова вартість ОПФ на початок періоду підсумовується з даними на кінець періоду, потім отримане значення ділиться на 2 (для отримання середньоарифметичного показника). Розширити і конкретизувати це число можна, включивши в розрахунок вартість придбаних за період ОС, вибулих в результаті реалізації або повного зносу. Так же показник змінюється у разі переоцінки фондів. Багато аналітиків вважають за краще використовувати значення залишкової вартості ОС - його можна визначити як різницю між балансовою ціною на певний момент (рахунок 01 в балансі) і сумою амортизації ОС (балансовий рахунок 02), нарахованої за весь період експлуатації. активна частина виробничих фондівПри обліку структури ОПФ в формулу для розрахунку фондовіддачі беруться тільки активні (що беруть участь в процесі виробництва) ОС, т. Е. Верстати, машини, устаткування, залежно від спеціалізації підприємства. Із загальної вартості віднімаються фонди підприємства, що знаходяться на резервації, здані в оренду, модернізовані і не експлуатовані протягом аналізованого періоду. У складі ОС необхідно врахувати орендовані або знаходяться в лізингу одиниці обладнання. Вони можуть відбиватися на позабалансових рахунках, тому їх вартість не потрапляє на 01 рахунок, що впливає на отримання некоректних даних при аналізі такого показника, як фондовіддача. Формула, вірніше її знаменник, повинен бути збільшений на вартість майна, що перебуває в лізингу.

Коригування чисельника

Обсяг продукції, випущеної в аналізованому періоді, обов'язково коригується на суму податків, т. Е. Із загального обсягу проданого товару віднімається ПДВ і сплачені суми акцизів. Реалізована продукція в сумовому вираженні індексується на рівень інфляції для отримання порівнянних показників. Можливо для розрахунку фондовіддачі застосовувати середні договірні ціни на реалізовану продукцію. фондовіддача формулаДля розрахунку коефіцієнта фондовіддача (формула загального вигляду була розглянута вище) обсяг продукції, випущеної за певний період, можна структурувати по підрозділах, за видами товару. У цьому випадку показники обсягу випуску повинні співвідноситися з вартістю ОС, зайнятих при виробництві конкретного виду продукції.

Аналіз показника фондовіддачі

Коефіцієнт, отриманий при розрахунку фондовіддачі, аналізується зіставленням з аналогічними даними, отриманими в інших періодах, або з рівнем планового показника. Динаміка значень покаже збільшення або зменшення ефективності експлуатації ОПФ. Позитивна динаміка говорить про грамотному використанні основних фондів, що веде до збільшення виробництва продукції, і, отже, продажів (у разі стабільного рівня попиту). Зниження розрахункового рівня показника фондовіддачі не завжди є негативним моментом діяльності підприємства. Тому рекомендується ретельно зважити всі фактори, що впливають на його значення. Для росту фондовіддачі, якщо це об'єктивно необхідно, застосовується декілька способів.

Фондовіддача, формула, динаміка

Способи підвищення фондовіддачі

Для збільшення коефіцієнта фондовіддачі необхідно підвищити ефективність функціонування ОС при поточних показниках реалізації. Існують такі способи:

 1. Зменшення простоїв обладнання за рахунок організації декількох робочих змін.
 2. Стимулювання персоналу - вводиться пряма залежність заробітної плати від випуску продукції.
 3. Підвищення технічного рівня персоналу - дасть можливість уникнути простоїв за рахунок зменшення кількості і часу ремонтів.
 4. Модернізація обладнання, введення в експлуатацію більш технологічних машин.
 5. Реалізація законсервованого устаткування, списання верстатів з високим рівнем фізичного зносу або морально застарілих.

Дані методи дозволять поетапно збільшити економічний результат від інвестування фінансових потоків в основні виробничі фонди, що не урізуючи при цьому витрати виробництва.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!