Як визначається економічна ефективність проекту?

Оцінка економічної ефективності проекту - це сукупність заходів щодо визначення доцільності інвестування в розглянутий проект. Для того щоб визначити, чи є проект економічно ефективним, на стадії планування рекомендується розраховувати наступні показники:

  • NPV - чистий дисконтований дохід;
  • PI - індекс прибутковості;
  • IRR - внутрішня норма прибутковості;


  • PP - термін окупності.

Розглянемо докладніше способи розрахунку і значення цих показників.

Чистий дисконтований дохід

Метод розрахунку NPV заснований на зіставленні величини інвестицій, потрібних для реалізації проекту, та суми дисконтованих грошових надходжень, які утворюються протягом горизонту розрахунку.

Якщо передбачається, що інвестиції за проектом будуть здійснюватися в різні часові періоди, то формула розрахунку чистого дисконтованого доходу має вигляд:

Економічна ефективністьn - горизонт розрахунку, k і m - тимчасові періоди, до яких відносяться прогнозовані доходи та інвестиції.

Економічна ефективність проекту визначається позитивним значенням показника NPV, в цьому випадку він може бути рекомендований до реалізації. Якщо NPVlt; 0, то проект, якщо він не має суспільної значущості, повинен бути відкинутий.

оцінка економічної ефективності проекту

Індекс прибутковості

Даний показник характеризує рівень прибутковості на кожну грошову одиницю за проектом. Простіше кажучи, він показує, скільки рублів доходу припадатиме на 1 рубль інвестицій. Значення PI визначається за формулою:

Економічна ефективність проекту

Цілком логічно, що якщо NPV> 0, то і PI> 1. Тобто економічна ефективність визначається значенням індексу прибутковості, більшого 1, що вказує на те, що вкладені інвестиції окупляться.

Внутрішня норма прибутковості

Внутрішньою нормою прибутковості називається така ставка дисконтування, при якій NPV за проектом буде дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутковості

Зміст даного показника полягає в наступному: IRR оцінює очікувану прибутковість проекту і максимально допустимий розмір витрат, який може бути пов'язаний з фінансуванням заходів по проекту. Так як фінансування може здійснюватися з різних джерел, необхідно виплачувати дивіденди, відсотки та інші винагороди. Економічна ефективність визначається значенням IRR, що вказує на граничну норму ставки по кредиту, перевищення якої зробить проект збитковим.

Термін окупності

Ще одним показником, завдяки якому визначається економічна ефективність, є термін окупності проекту. Він характеризує мінімальний часовий період від початку реалізації проекту до того моменту, коли інвестиції та інші витрати повністю покриваються отриманими доходами.

Недисконтований термін окупності визначається за формулою:

Термін окупності

Крім того, в деяких випадках може розраховуватися дисконтований термін окупності (DPP). Тоді у формулі суми доходів та інвестицій повинні бути приведені до теперішнього часу. Цілком очевидно, що DPP завжди буде більше PP.

Економічна ефективність характеризується дотриманням двох умов:

  • термін окупності взагалі існує;
  • термін окупності не більш встановленого заздалегідь значення. У такому випадку інвесторів цікавить більше ліквідність проекту, а не його прибутковість.

Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!